Všeobecné podmínky

1) Pokud Vás zaujalo naše portfolio výrobků, děkujeme Vám a jsme potěšeni.

2) Náš internetový obchod umožňuje zákazníkům i ostatním zájemcům registraci, která není při nákupu povinná, ale zjednodušuje vyplnění objednávky.

3) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Kupní smlouva mezi zákazníkem a námi je z hlediska platné legislativy uzavřena v okamžiku, kdy vložíte zboží do nákupního košíku, vyplníte fakturační údaje, zvolíte způsob dopravy zboží a odešlete objednávku.

5) Od kupní smlouvy můžete do 14 dnů od jejího uzavření odstoupit bez udání důvodu, předtím ale musíte zboží fyzicky převzít a zaplatit za něj.

6) V okamžiku, kdy zasílané zboží přebíráte od přepravní firmy, překontrolujte si balíček se zbožím, zda nejeví vnější známky poškození, vzniklého během přepravy.

7) Pokud se Vám balíček bude zdát na první pohled poškozený, okamžitě nám tuto skutečnost ohlaste. Pokud bude zboží skutečně poškozeno, neprodleně Vám zašleme zboží nové a celou záležitost s dopravcem vyřešíme.

8) V případě dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat e-mailem na chemie@bazenovachemiepraha.cz, písemně na adresu Joki, s.r.o., Podnikatelská 565, Praha 9, Běchovice nebo telefonicky na uvedených linkách např. +420 608 463 018.

Děkujeme za Vaše objednávky a těšíme se na další spolupráci.

 

 

Obchodní podmínky v plném znění

Společnost:

Joki, s.r.o.

Adresa sídla a skladů: Podnikatelská 565 (Areál VÚ Běchovice 10A)

190 11 Praha-Běchovice

e-mail: chemie@bazenovachemiepraha.cz

 

dále jen „Prodávající

Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupní smlouvou se rozumí doklad o koupi zboží.

A.   Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze zboží objednané na tomto e-shopu (bazenovachemiepraha.cz) a jsou závazné pro obě strany. Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky prodávajícího. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

B.   Dodání zboží

Zboží, které je skladem je expedováno týž den pokud je objednávka přijata do 12:00, v opačném případě je objednávka odeslána až následující den. Doručení je standardně do 24 hodin v rámci ČR.

C.    Objednání zboží

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných osobních údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy (faktury). Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit právo vystavení zálohové faktury na objednávané zboží.

Prodávající si ponechává právo na úpravu objednávky kupujícího za účelem optimalizace dopravy případně jiných skutečností. Děje se tak vždy s vyrozuměním a odsouhlasením kupujícího.

D.  Platba a cena zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na adrese prodávajícího Podnikatelská 565, 190 11, Praha 9 - Běchovice
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. ú.: 2400661771/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., Čs. armády 785/22, 160 00 PRAHA 6. (dále jen „účet prodávajícího“);

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, zálohu na obaly a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, zboží bude expedováno až po připsání částky na účet.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle je v elektronické podobě nebo v tištěné formě společně se zbožím.

Při objednávce 20 a 50 litrových obalů je požadována záloha. Pro 20 l obaly činí záloha 50 Kč a pro 50 l obaly záloha je záloha 160 Kč, částky jsou uvedeny bez DPH. Záloha není zahrnuta v ceně zboží.

E.    Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený výše, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na elektronickou adresu chemie@bazenovachemiepraha.cz.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené v původním obalu s obchodní plombou.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícímu je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

F.    Přeprava a dodávání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

G.   Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

H.  Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

I.      Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

J.      Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

K. Chemická legislativa

Internetový obchod je prodejcem bazénové chemie pro osobní účely (neprofesionální užití). V případě zakoupení zboží pro profesionální užití je nezbytně nutné o této skutečnosti prodejce písemně informovat v poznámce k objednávce. V případě, kdy tato skutečnost není uvedena, je každý nákup považován za neprofesionální/maloobchodní prodej.

Uzavřením objednávky tj. odsouhlasením obchodních podmíne bere kupující navědomí i skutčnost o nebezpečnosti dodávaných vírobků. Seznam výrobků (V článku Seznámení s nebezpečností výrobků) z řay bazénové chemie spolu s jejich nebezpečností je nedílnou přílohou obchodních podmínek. Tuto přílohu naleznete na adrese: http://chlordobazenu.cz/content/8-seznameni-s-nebezpecnosti-vyrobku

V případě jakýchkoliv dotazů k nebezpečnosti výrobků či zacházení s nimi se dodavatel zavazuje k maximální součinnosti s kupujícím. Při nákupu biocidních produktu se řiďte tímto doporučením: Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

Kupující bere na vědomí, že nákupem bazénové chemie je srozuměn se skutečností, že nakupuje zboží obsahující chemické látky klasifikované jako nebezpečné a jako s takovým sním, bude i nakládat a postupovat.

L.   Závěrečné ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Zboží je dodáváno vždy dle dohody na udanou adresu. Při reklamaci zboží je nutno tento fakt oznámi dodavateli. Náklady spojené s dopravou zboží zpět na adresu určenou dodavatelem (z pravidla se jedná o adresu sídla společnosti nebo skladů dodavatele) hradí objednatel zboží (zákazník). V případě použití zboží či jeho poškození je vrácena pouze zbytková hodnota tohoto zboží (neztahuje se na poškození při dopravě).

Nárok na odstoupení kupujícího (objednatele, zákazníka) je po dobu prvních 14 dnů od data převzetí zboží.

Akce a slevové kupóny nelze sčítat! - pokud není uvedeno jinak

 

Formulář pro odstoupení od obchodních podmínek naleznete zde.

 

Kontaktní údaje prodávajícího/provozovatele:

Joki, s.r.o.

Podnikatelská 565 (Areál VÚ Běchovice 10A)

190 11 Praha-Běchovice

e-mail: chemie@bazenovachemiepraha.cz

IČ: 03389821

DIČ: CZ03389821

GSM: +420 608 463 018